SIGNÁL Biztosító kötelező biztosítás ügyfél tájékoztató

2010. július 17., szombat - kategória: Kötelező biztosítás hírek, SIGNAL hírek

SIGNÁL Biztosító kötelező biztosítás ügyfél tájékoztatója

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyfél tájékoztató kiegészítése.
Az alábbi törvényi módosulások miatt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek a következőkben részletezettek szerint egészülnek ki 2010. április 1. napjától.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló (Gfbt) 2009. évi LXII. törvény 32. §-t követően a következő 32/A. és 32/B. §-sal egészül ki:

„32/A. § (1) Gépjármű károsodása esetén a biztosító előzetes kalkulációt készít az általa téríthető helyreállítási költségek és kiadások nettó, illetve bruttó összegéről, illetve – amennyiben az értékcsökkenés fizetésének feltétele fennáll – az értékcsökkenés mértékének megfelelő összegről, és erről tájékoztatja a károsultat.

(2) A biztosító a gépjárműben keletkezett kár helyreállításához szükséges költségek általános forgalmi adóval növelt összegét a károsultnak csak akkor térítheti meg, ha a károsult által bemutatott számla tartalmazza a gépjármű helyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint az a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelel.

Ellenkező esetben a biztosító a gépjárműben keletkezett kárként az (1) bekezdés szerinti nettó összeget, illetve – amennyiben az értékcsökkenés fizetésének feltétele fennáll – az értékcsökkenés összegét téríti meg.

32/B § (1) Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a közlekedési balesettel érintett gépjármű kormányműve, futóműve, illetve karosszériája (alváza) olyan károsodást szenvedett, amely miatt a közúti forgalomban való további részvételre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak tekinthető és a helyreállítás – a jogosult erre irányult nyilatkozata alapján – nem történik meg, a kárfelvételi eljárás befejezésétől számított 8 munkanapon belül – az alkalmatlanság okának feltüntetésével – értesíti a közlekedési hatóságot, kivéve, ha a károsult a hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak bontási átvételi igazolását a biztosítónak bemutatja.
 
(2) A gépjárműben keletkezett károsodás esetén a biztosító a kár helyreállításához szükséges teljes költséget biztosítási szolgáltatása keretében csak akkor térítheti meg a károsultnak, ha a közlekedési hatóság a gépjármű műszaki vizsgálata
eredményeként:

a) arról tájékoztatja a biztosítót, hogy a gépjármű a közúti forgalomban való részvételre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas, vagy

b) a gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel műszakilag alkalmatlannak minősíti, és ennek alapján a gépjárművet a jegyző – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – ideiglenesen kivonta a forgalomból.

(3) A (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a közlekedési hatóság a gépjármű ci vizsgálata eredményeként a hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból véglegesen alkalmatlannak minősítette.

(4) A biztosító az értékcsökkenés összegét csak abban az esetben fizetheti ki a károsult részére, ha a károsult a hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak bontási átvételi igazolását a biztosítónak bemutatta vagy a gépjárművet a jegyző – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – végleg kivonta a forgalomból.

(5) A károsult részére a biztosító nem fizetheti ki a 32/A. § (1) bekezdése szerint kalkulált nettó összeget, illetve az értékcsökkenés összegét, ha a közlekedési hatóság arról tájékoztatja, hogy az üzemben tartó az (1) bekezdésben foglalt értesítés alapján elrendelt műszaki vizsgálatra a gépjárművet nem mutatta be, és a műszaki vizsgálatára más módon sem került sor.

(6) A 32/A. § (2) bekezdésében, valamint a (2)–(5) bekezdésben foglaltak nem érintik azt a lehetőséget, hogy a biztosító a 32/A. § (1) bekezdés szerint előzetesen kalkulált nettó összeg, illetve értékcsökkenés 60%-ának megfelelő összegű szolgáltatási előleget nyújtson.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben meghatározottakat nem kell alkalmazni, ha a kárt szenvedett gépjármű telephely szerinti országa nem a Magyar Köztársaság.” Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvény 101. §-a alapján a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (Bit.) 96. §-a (8) bekezdéssel alapján a gépjármű felelősségbiztosítási feltétel az alábbiakkal egészül ki:

A biztosítottnak, illetve a károsultnak a bizonyítás általános szabályai szerint joga van a felsorolt okiratokon és jogcímeken kívül további más bizonyítási eszköz felhasználására, illetve más jogcímek megjelölésére a keletkezett, ténylegesen felmerülő károk és költségek igazolása, így követelésének érvényesítése érdekében.

A KGFB kárbejelentéseknél kért okiratok:

A.) Általánosan kért iratok:
1. A biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány,
2. Részletes, okozói nyilatkozat,
3. Biztosítási fedezetet igazoló dokumentumok,
4. A kárbejelentésben jelzett káresemény tanúinak nyilatkozatai,
5. A bejelentett káresemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárást igazoló dokumentum,
6. Rendőrségi igazolás a helyszínen tett intézkedésről,
7. A károkozói elismerés hiányában, vagy vitatott jogalap esetén a felelősséget megállapító hatóság által kiállított dokumentum,
8. Szabályos meghatalmazás, vagy engedményezés a kárigénylői jogok átruházásához, aláírási címpéldány,
9. Írásban tett nyilatkozat (fax, e-mail, levél) az igénylő, vagy jogosult által megjelölt bankszámlaszámról, vagy postai
kézbesítési címről a kifizetéshez, mely nyilatkozat tartalmazza hivatkozási adatként a biztosító kárszámát, vagy a károsult
rendszámát és a kárdátumot,
10. Írásbeli kamatigénylés,
11. A biztosító megbízottjai, alkalmazottjai által kért részletes nyilatkozat a káresemény körülményeinek tisztázásához,
12. Meghatalmazás a biztosító részére, hogy a rendőrségi, ügyészségi, bírósági iratokba betekinthet, azokról másolatokat készíthet,
13. Károsult nyilatkozata a társbiztosítói előzmények adatkéréséhez,
14. Egyedi, speciális kárigény esetén a kárigény jogosságát és mértékét igazoló irat.

B.) További iratok a gépjárműben történt károsodásnál:

1. A kárbejelentésben megjelölt vezető személy vezetői engedélyének vagy azt helyettesítő hiteles okiratnak a másolata – kivéve, ha parkolt a károsulti jármű
2. Forgalmi engedély másolata, vagy azt helyettesítő hiteles okirat másolata,
3. Törzskönyv másolata,
4. Nemzetközi baleseti bejelentő, vagy azzal megegyező tartalmú nyilatkozat a részes felektől,
5. Biztosító megbízottja által készített kárfelvételi jegyzőkönyv,
6. Keletkezett károk biztosító megbízottja által készített fotódokumentációja,
7. A 2009. évi LXŐŐ. Tv. (Kgfb. Törvény) szerint az arra jogosult nyilatkozata a helyreállítás szándékáról,
8. Részletes javítási árajánlat, mely tartalmazza a költségeket, időtartamot és a javítás lehetséges megkezdésének időpontját,
9. ÁFA- visszatérítésre vonatkozó nyilatkozat (káreseménnyel összefüggő, a kárhelyreállítás kapcsán kiállított számlák
vonatkozásában),
10. A balestben részes járművek együttes szemléjének jegyzőkönyve és fotódokumentációja,
11. Tachográf korong, vagy digitális tachográf kiértékelésének dokumentációja.

B/I.) Bruttó javítási költség:
1. Eredeti javítási számla és mellékletei
2. Alvállalkozói, illetve beszerzési számlák másolata,
3. Alkatrész-megsemmisítés jegyzőkönyve,
4. Helyreállításról, a biztosító megbízottja által készített ellenőrzési jegyzőkönyv,
5. NKH közlekedésbiztonsági műszaki vizsgálat igazolása.

B/II.) Nettó javítási költség:
1. Javítási számla másolata, vagy másodpéldánya és mellékletei,
2. Alvállalkozói, illetve beszerzési számlák másolata,
3. Alkatrész-megsemmisítés jegyzőkönyve,
4. Helyreállításról készült jegyzőkönyv
5. NKH közlekedésbiztonsági műszaki vizsgálat igazolása.

B/III.) Bruttó szállítási, mentési, tárolási költség:
1. Eredeti szállítási, mentési, tárolási számla és szállítólevél másolata.

B/IV.) Nettó szállítási,
mentési, tárolási költség:
1. A szállítási, mentési, tárolási számla másolata, vagy másodpéldánya és szállítólevél másolata.

B/V.) Helyreállítást követő értékcsökkenés:
1. Ügyfélnyilatkozat (előzménykárokról, társbiztosítói előzmények lekérdezéséről, stb.)
2. Írásban tett, az értékcsökkenésre vonatkozó kárigény bejelentés,
3. Sérült jármű szervizkönyvének másolata,
4. Eredeti javítási számla, vagy ÁFA- visszaigénylés esetén a javítási számla másolata, vagy
másodpéldánya és mellékletei,

B/VI.) Értékcsökkenés a nem javítható járműben (totál):
1. Hozzájáruló nyilatkozat a károsulttól roncslicites, anonim értékeléshez,
2. Sérült jármű adás-vételi szerződésének másolata,
3. Forgalomból végleges kivonás igazolása, vagy hulladékkezelési, bontási igazolás,
4. Sérült gépjármű káridőpont előtti állapotát igazoló dokumentumok, számlák, szervizkönyv

B/VII.) Bontási költség:
1. „Zöld bontó” által kiállított hulladékkezelési, bontási igazolás,
2. Hulladékkezelés költségéről „Zöld bontó” által kiállított számla,

B/VIII.) Hitelszerződéssel összefüggő károk:
1. Hitelező pénzintézet igazolása a felmerült költségek káreseménnyel összefüggéséről és a
költség mértékéről,

B/IX.) Gépjármű átíratási költsége:
1. Az átíratás, új okmányok költségeit igazoló számlák, okiratok.

B/X.) Keresetveszteség:
2. Munkáltatói, kifizetőhely igazolás a sérült személy baleset előtti 1 éves bruttó, táppénz alapot képező keresetéről, valamint az adott időre kifizetett  betegszabadság, ill. táppénz bruttó összegéről,
3. Egyéni vállalkozónál, mint személyi sérültnél a baleset időpontjában legutolsóként az APEH felé beadott, illetve az azt követő adóbevallások munkáltató, vagy egyéb kifizetőhely eredeti nyilatkozata a kifizetésekről.
4. Egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet esetében a bevételek és a kiadások kimutatása a balesetet megelőző 1 évre vonatkozóan, korábbi adóidőszak eredmény-kimutatása

B/XI.) Bérautó igény:
1. A bérautó igénylés indokát tartalmazó dokumentum, a bérlés céljával (munkavégzés, egészségügyi ok, egyéb), időtartamával és várható összegével, szükséges bérgépjármű kategóriájának megjelölésével,
2. Bérgépjármű szükségességének igazolása (munkáltató, orvosi igazolás, vagy egyéb igazolás által),
3. Sérült jármő balesetet megelőző használatának igazolása km-elszámolás, menetlevél, költségelszámolás alapján,
4. Bérgépjármű szerződés,
5. Bérgépjármű számla és mellékletei,
6. Bérelt gépjármű forgalmi engedélyének másolata,

C.) További iratok a vagyonban (külső, szállított) történt károsodásnál:
1. Biztosító által felkért, független szakértői vélemény a keletkezett kár mértékéről,
2. Vagyontárgy tulajdonjogát igazoló irat,
3. Vagyontárgy vásárlási számlája, vagy másolta,
4. Vagyontárgy könyvelési értékét igazoló hivatalos irat,
5. Vagyontárgy helyreállításáról készült, arra szakosodott szolgáltató által készített árajánlat,
6. Vagyontárgy helyreállítási, pótlási számlája, vagy nettó térítés esetén annak másolata,
7. Vagyontárgy megsemmisítési jegyzőkönyve,
8. Vagyontárgy értékesítési igazolása értékmegjelöléssel,
9. Selejtezési jegyzőkönyv,
10. Balestben részes járművek és vagyontárgy(ak) együttes szemléjének jegyzőkönyve és fotódokumentációja.

D.) További iratok a személyi sérülésnél:
1. A biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, kitöltött és a munkáltató, vagy egyéb kifizetőhely által
hitelesített keresetveszteséget igazoló irat,
2. A baleset idejében betöltött munkakör munkáltatói leírása,
3. Munkáltatói, kifizetőhely igazolás a sérült személy baleset előtti 1 éves bruttó, táppénz alapot képező keresetéről, valamint az
adott időre kifizetett betegszabadság, ill. táppénz bruttó összegéről,
4. Egyéni vállalkozónál, mint személyi sérültnél a baleset időpontjában legutolsóként az APEH felé beadott, illetve az azt követő
adóbevallások,
5. A balesettel kapcsolatos orvosi dokumentációk, kórházi kezelés igazolólapjai, a zárójelentés, ORSZI szakértői vélemény,
táppénzes idő igazolása,
6. Kórházi ellátással, gyógykezeléssel kapcsolatos kiadások igazolása.
7. A balesettel összefüggésbe hozható rehabilitációs tevékenység, gyógyászati segédeszközök, ápolási és gondozási költségek részletezése és igazolása,
8. A balesettel összefüggésbe hozható költségpótló tételek részletezése és igazolása,
9. A sérült baleset előtti betegségeit, állapotát igazoló orvosi iratok, szakvélemények, leletek,
10. A balesetet követő munkavégzéshez kapcsolódó kereset igazolása, illetve a munkakör munkáltatói leírása,
11. a jogalap ill. a kártérítés mértékének megállapítása érdekében a károsult iskolai végzettségére, szakképzettségére, igazolható művészeti-, tudományos- és sporteredményeire vonatkozó dokumentáció, bizonyítvány, igazolvány, oklevél, emléklap,
12. színes fénykép-dokumentáció a sérült testrészről, a károsultról, illetve a káresemény folytán átépítésre került helyiségekről,
13. hozzátartozó viszony igazolása, a kapcsolat igazolása (együttélés, lakcímkártya, stb.),
14. Halotti anyakönyvi kivonat,
15. Temetéssel kapcsolatos költségek igazolásai és részletezése,
16. Nem vagyoni kárigénnyel (saját vagy hozzátartozó) kapcsolatos egyéb iratok (pl. életminőség romlásának igazolása, orvos szakértői vélemény),
17. Hozzátartozói kárigény esetén a rokoni kapcsolatot igazoló iratok (anyakönyvi kivonat),
18. A káreseménnyel kapcsolatosan felmerült egyéb (eljárás, ügyvéd. illeték) költségek igazolása,
19. Kiesett mezőgazdasági munkavégzéshez kapcsolódóan a földtulajdon igazolásához tulajdoni lap,
20. Mezőgazdasági károkhoz a biztosító megbízottja által készített szakértői vélemény,
21. Speciális igények igazolása egyedi elbírálás alapján.

Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá!

Ön most vendégként fog hozzászólni. A hozzászólások automatikusan megjelennek, de moderátoraink módosíthatják-törölhetik azokat, amennyiben a hozzászólás sértő vagy nem a cikkhez kapcsolódik. Az alábbi közösségi fiókokkal be is tud jelentkezni:

Joomla SEF URLs by Artio