Groupama Garancia CASCO biztosítás

2010. július 13., kedd - kategória: CASCO biztosítás hírek, Groupama Garancia hírek

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás tárgya a szerződésben megnevezett, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott jármű. A Groupama Garancia CASCO biztosításon belül Ön a Bázis Casco, a Komfort Casco illetve a Prémium Casco módozatok közül választhat, attól függően, hogy milyen mértékű biztosítási fedezetre, illetve egyéb szolgáltatásokra tart igényt.

A biztosításon belül az egyes módozatok az alábbi biztosítási eseményekre nyújtanak fedezetet, illetve asszisztencia szolgáltatást:

BÁZIS CASCO

 • Fizikai károsodás (a jármű totálkárnak minősülő sérülése, rongálódása),
 • Lopás és rablás

Totálkár az olyan mértékű fizikai károsodás, amelynél a jármű helyreállítása nem gazdaságos.  Totálkárnak minősül, ha a károsodott jármű helyreállítási költsége meghaladja a káridőponti érték 80%-át.

KOMFORT CASCO

 • Fizikai károsodás (a jármű totálkárnak minősülő, valamint részleges sérülése, rongálódása),
 • Lopás és rablás

PRÉMIUM CASCO

 • Fizikai károsodás (a jármű totálkárnak minősülő, valamint részleges sérülése, rongálódása)
 • Lopás és rablás
 • A jármű menetképtelensége az első két pontban meghatározott biztosítási események, vagy műszaki meghibásodás, üzemzavar miatt),
 • Baleset (amely a jármű vezetőjét és/vagy utasát a két első pontban meghatározott biztosítási események kapcsán éri, és amellyel okozati összefüggésben a balesetet követő 3 hónapon belül meghal, vagy legalább 50%-os maradandó egészségkárosodást szenved).
 • Poggyász fizikai károsodása, ellopása, elrablása (a jármű vezetőjének és/vagy utasának az erre a célra szolgáló helyen megfelelően elhelyezett, belföldön szállított, olyan személyi használatú vagyontárgyai vonatkozásában, amelyek nincsenek a járműbe beépítve).

Mi a kockázatviselés kezdete?

A biztosító kockázatviselése, a szerződés létrejötte esetén, az első díj biztosító részére történő befizetését követő nap 0 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármű és szakértői szemle köteles, úgy a kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi a jármű szemle időpontjánál.

Milyen tartamú a biztosítási szerződés?

A biztosítási szerződés – ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg – határozatlan időtartamra jön létre. A határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén a biztosítási időszak egy év. Minden évben annak a hónapnak az első napja a biztosítás évfordulója, amelyben a kockázatviselés kezdete indul, ami egyben a következő biztosítási időszak első napja. Az első biztosítási időszak így esetenként rövidebb lehet, mint egy év.

Milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?

A teljes biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj előre, egy összegben fizetendő. A díjat kívánsága szerint egy összegben vagy részletekben, csekken vagy banki átutalással fizetheti meg. A díjfizetés módját és ütemezését a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

Kármentességi díjkedvezmény (bónusz)

Amennyiben a szerződő a megfigyelési időszakban legalább 8 hónapon keresztül hatályos, a jármű baleseti jellegű sérülésére is kiterjedő casco biztosítással rendelkezett, és ezen idő alatt egy káresemény kapcsán első kifizetésre nem került sor, úgy ügyfelünk kármentességi díjkedvezményre (bónuszra) jogosult.

Értékkövetés

A biztosító az általa vállalt szolgáltatások értékének jövőbeni változásaira figyelemmel jogosult minden biztosítási időszakra a díjat indexálással módosítani. Az indexálás maximális mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévben közzétett, a megelőző évre vonatkozó éves fogyasztói árindex azzal a kikötéssel, hogy a biztosító ettől +/- 3 százalékos mértékkel eltérhet. A biztosító a módosított díjról köteles a szerződőt az új biztosítási időszak kezdetét 60 nappal megelőzően írásban értesíteni.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a Groupama Garancia?

BÁZIS CASCO

A jármű pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minősülő fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén a jármű pótlási költsége a jármű káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értéke, de legfeljebb a magyarországi Eurotax katalógus, vagy az Eurotax ETAX járműértékelő programja alapján számított érték. Amennyiben a biztosító a maradványt (roncsot) nem vette át, a megállapított kárösszegből levonja a maradvány (roncs) értékét.

KOMFORT CASCO

A) A jármű pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minősülő fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén a Bázis Casco módozatnál leírtak szerint.

B) Helyreállítási költségek térítése

Részleges fizikai károsodás esetén a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások magyarországi javítóműhelyben elvégzett, szakszerű helyreállításának számlával igazolt, márkára jellemző, átlagos javítási költsége. A biztosító a kárkifizetés teljesítése előtt jogosult a benyújtott javítási számla tartalmát ellenőrizni a javításhoz kapcsolódó beszerzési, vagy alvállalkozói számla bekérésével, és a jármű javítás utáni szemléjével. Bizonylatok hiányában a becsült kár összegszerűsége tekintetében megállapodás köthető, amelynek alapja a biztosító által kalkulált, a kár időpontjában alkalmazott átlagos nettó (áfa nélküli) helyreállítási költség. A biztosító az új alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg. Az életvédelmi- biztonsági berendezések (légzsák, biztonsági öv) károsodásának helyreállításával kapcsolatos költségeket a biztosító kizárólag típusazonos márkaszervizben történt, számlával igazolt javítás vagy csere esetén téríti meg.

Kártérítés korlátozása audioberendezés lopáskára esetén: A jármű nem gyárilag beszerelt audioberendezésének helyreállítási, vagy pótlási költsége címén a biztosító csak számlával igazolt költséget, az önrészesedés levonása után legfeljebb 100 000 Ft-ot fizet ki.

C) Egyéb szolgáltatás

A biztosítási esemény következtében felmerült, indokolt és gazdaságos szállítási, tárolási, őrzési költségek számlával igazolt összegének megtérítése.

PRÉMIUM CASCO

A) A jármű pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minősülő fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén a Bázis Casco módozatnál leírtak szerint.

B) Helyreállítási költségek térítése

Részleges fizikai károsodás esetén a Komfort Casco módozatnál leírtak szerint.

C) Asszisztencia szolgáltatások

A jármű biztosítási eseménynek minősülő menetképtelensége esetén a biztosító az általa megbízott Europ Assistance Magyarország Kft. (a továbbiakban: asszisztencia szolgáltató), illetve az asszisztencia szolgáltató országos és nemzetközi segítségnyújtási hálózatának közreműködésével alap és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.

Mikor esedékes a szolgáltatás?

A biztosító pénzbeli szolgáltatása a Bázis Casco, a Komfort Casco, illetve a Prémium Casco módozatoknál egyaránt a kárrendezéshez szükséges összes irat beérkezését követő 15. napon esedékes. Maradandó egészségkárosodásra nyújtott baleseti szolgáltatásnál az egészségkárosodás mértékének végleges megállapítására a baleset után egy évvel kerül sor, addig előleg fizethető. A természetben nyújtott asszisztencia szolgáltatások megszervezését az asszisztencia szolgáltató a segélyhívás beérkezése után, a szükséges egyeztetés lefolytatását követően haladéktalanul megkezdi.

Milyen korlátozásokkal nyújtja a biztosító a szolgáltatásait?

A keletkezett kár egy részét a biztosított – a szerződésben meghatározott mértékben – önrészesedésként maga viseli. A Prémium Casco módozat asszisztencia, baleseti és poggyász szolgáltatásaiból a biztosító nem von le önrészt, de a szolgáltatást csak a biztosítási feltételekben meghatározott limitek, illetve biztosítási összeg erejéig nyújtja.

Mikor mentesülhet a biztosító a szolgáltatás kifizetése alól?

Mentesül a biztosító mindennemű szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen:

 • a biztosított, illetőleg a szerződő fél;
 • velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk;
 • a biztosítottnak a vezető, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottjai, megbízottjai;
 • a biztosított jogi személynek a vezető, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Különösen akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak a kár, ha:

 • szakszerűtlen üzemeltetés okozta,
 • a jármű elhanyagolt műszaki állapotának következménye,
 • a tűzrendészeti előírások megsértésének következménye.

Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá!

Ön most vendégként fog hozzászólni. A hozzászólások automatikusan megjelennek, de moderátoraink módosíthatják-törölhetik azokat, amennyiben a hozzászólás sértő vagy nem a cikkhez kapcsolódik. Az alábbi közösségi fiókokkal be is tud jelentkezni:

Joomla SEF URLs by Artio